Handreiking kwaliteitsverbetering Boxtel

voor initiatiefnemers in het buitengebied van Boxtel

Particulieren en ondernemers met plannen om nieuwe bebouwing, een bedrijfsuitbreiding of een nieuwe functie te realiseren in het buitengebied van Boxtel kunnen in principe op medewerking van de gemeente rekenen. Maar de gemeente stelt  als voorwaarden dat nieuwbouw gecombineerd wordt met landschappelijke inpassing en extra kwaliteitsverbetering van het landschap. Hierbij wordt praktische ondersteuning geboden (keukentafelgesprek), maar van de initiatiefnemers wordt een eerste aanzet verwacht. De Handreiking kwaliteitsverbetering biedt hulp bij het opstellen en uitwerken van de ruimtelijke plannen, onder het motto: Een mooi landschap maken en behouden we samen! De Handreiking geeft geen dwingende oplossingen, maar geeft ruimte om passende keuzes te maken.

Landschappelijke inpassing

In het beleidsplan  “Ambitie van Boxtel” wordt het begrip als volgt verwoord: “landschappelijke inpassing is het ‘inkleden’ of omzomen van de locatie met groen”. Nu is het is niet de bedoeling dat er overal een brede rand beplanting om nieuwbouw aangebracht moet worden.
De keuze van de vorm van het “groen” is mede afhankelijk van het landschapstype en de specifieke locatie. Zo vraagt de inpassing van een project in het hoge droge essenlandschap een andere oplossing dan in het natte laag gelegen broeklandschap. De Handreiking biedt per landschapstype een lijst met geschikte landschapselementen en beplantingssoorten.

Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsverbetering van het landschap bestaat uit de volgende maatregelen:

• aanleg natuur- en landschapselementen buiten het bestemmingsvlak,

• aanleg van extensieve recreatieve voorzieningen,

• behoud en restauratie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing,

• toepassing van vernieuwende architectuur,

• slopen van ontsierende bebouwing, verkleinen of opheffen van het bestemmingsvlak.

Als bovenstaande maatregelen niet mogelijk zijn, vraagt de gemeente Boxtel om een financiële bijdrage voor het fonds Plattelandsvernieuwing. Hieruit worden grotere landschappelijke projecten door de gemeente gefinancierd, zoals de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur of ecologische verbindingszones (Nationaal Natuur Netwerk).

Klik hier voor de Handreiking (pdf).